Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

Mål og prinsipper

Alle som jobber i Metzum, deler ønsket om å gjøre det som er rettferdig og riktig, overfor oss selv, vår virksomhet og våre omgivelser. Vi jobber aktivt med å skape et omdømme som er basert på tillit, ærlighet, integritet og åpenhet i våre daglige aktiviteter med kolleger, kunder og samarbeidspartnere.

Våre etiske retningslinjer beskriver forventninger, forpliktelser og krav til atferd. Disse retningslinjene er grunnlaget for forretningskulturen vår og vi legger listen høyt for integritet i vår virksomhet. Retningslinjene reflekterer våre verdier: Folkelig, engasjert, innovativ og kompetent. Verdiene angir rammeverket for hvordan ansatte forventes å handle på vegne av Metzum.

Klare retningslinjer skal hjelpe oss til å ta gode avgjørelser, og sikre etterlevelse.

Arbeidsmiljø

Vi jobber aktivt for å skape et godt arbeidsmiljø preget av åpenhet, respekt, likeverd og mangfold. Vi tilrettelegger for at alle ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine personlige styrker og sin egenart.

Vi aksepterer ingen former for trakassering, mobbing eller diskriminering av ansatte, samarbeidspartnere eller andre som direkte eller indirekte er involvert i Metzum sin virksomhet.

Kunder og samarbeidspartnere

Profesjonalitet og åpenhet er underliggende prinsipper for alt vi gjør relatert til våre kunder og samarbeidspartnere. Gjennom våre handlinger sørger vi for å skape tillit og trygghet.

Hos Metzum bryr vi oss om våre kunder og samarbeidspartnere, og alle henvendelser behandles profesjonelt, med vennlighet og med nødvendig hurtighet. Vi kommuniserer på en enkel, åpen, ukomplisert og tydelig måte.

Mange av oss tilbringer mye tid i kundenes lokaler og når vi besøker kunder, sørger vi for å respektere og følge deres retningslinjer og regler.

Konkurrenter

Slik vi ser det, er konkurranse en positiv ting. Det er den beste drivkraften for økt ytelse og innovasjon. Dette er grunnen til at vi anser konkurranse som en gylden mulighet til å bli enda bedre på det vi gjør, og vi behandler alltid konkurrentene med respekt.

Helse, miljø og sikkerhet

I Metzum er sikkerhet og helse viktigst, og uansett årsak skal det ikke inngås kompromisser på bekostning av sikkerhet. Vi jobber derfor kontinuerlig for å forebygge skader og håndtere HMS-risikoer.

Miljø- og samfunnsengasjement

Metzum ønsker, i likhet med sine eiere, å holde en miljøprofil hvor vi streber etter å finne bærekraftige løsninger. Vi bryr oss om kloden vår, og bidrar gjennom å aktivt arbeide for å redusere de negative miljøkonsekvensene som følger av vår virksomhet.

Alle kan ikke gjøre alt, men vi kan alle gjøre litt. Alle våre kontorer kildesorterer avfall og unngår bruken av engangsartikler. Gjennom begrensede antall parkeringsplasser og økonomisk kompensasjon oppmuntres det til å la bilen stå, og benytte seg av miljøvennlig transport.

Kontorlokalene våre er utstyrt med topp moderne videokonferanserom som tilrettelegger for digitale møter og reduserer mengden unødvendig reisevirksomhet. Den enkelte ansatte hos Metzum gis stor frihet når det gjelder å tilrettelegge arbeidsdagen, for å lettere kunne overholde de bærekraftige retningslinjene som er satt. Samtidig som en engasjert og bevisst holdning til samfunnet og miljøet gir gode arbeidsforhold, sikrer det et positivt omdømme og derav mer fornøyde kunder.

Vårt engasjement videreføres også til andre viktige samfunnsutfordringer, blant annet til å bekjempe korrupsjon, til å oppfylle rettigheter på arbeidsplassen og menneskerettighetene for et bedre samfunn.

Personvern

Retten til personvern og beskyttelse av privatlivet er av stor betydning – både for oss, våre samarbeidspartnere og våre kunder. Vi respekterer personvern gjennom alltid å håndtere alle personopplysninger i henhold til GDPR-lovgivningen. Se personvernerklæring for mer informasjon.

Etterlevelse

Etterlevelse av disse regler vil skape og videreutvikle gode relasjoner og dermed sikre Metzum et godt omdømme.

Det er en leders ansvar at de lover, regler, retningslinjer og rammer som gjelder er gjort kjent blant de ansatte.

Brudd på etisk regelverk anses som brudd på arbeidsavtalen, som kan bety konsekvenser i form av muntlig eller skriftlig advarsel og i alvorlige tilfeller oppsigelse eller avskjed.