Etiska riktlinjer

Etiska riktlinjer

Mål och principer

Alla som arbetar på Metzum delar en önskan att göra det som är rättvist och rätt, mot oss själva, vår verksamhet och vår omgivning. Vi arbetar aktivt för att skapa ett rykte som bygger på förtroende, ärlighet, integritet och öppenhet i vår dagliga aktiviteter med kollegor, kunder och partners.

Våra etiska riktlinjer beskriver förväntningar, skyldigheter och krav på beteende. Dessa riktlinjer är grunden för vår affärskultur och vi värdesätter integriteten i vår verksamhet. Riktlinjerna återspeglar våra värderingar: Folklig, engagerad, innovativ och kompetent. Värdena anger ramarna för hur anställda förväntas agera å Metzums vägnar.

Tydliga riktlinjer hjälper oss att fatta bra beslut och säkerställa efterlevnad.

Arbetsmiljö

Vi arbetar aktivt för att skapa en bra arbetsmiljö som kännetecknas av öppenhet, respekt, jämlikhet och mångfald. Vi underlättar för att alla anställda ska ha möjlighet att utveckla sina personliga styrkor och sin unikhet.

Vi accepterar inte någon form av trakasserier, mobbning eller diskriminering av anställda, partners eller andra som är direkt eller indirekt involverade i Metzums verksamhet.

Kunder och partners

Professionalism och öppenhet är underliggande principer för allt vi gör relaterat till våra kunder och partners. Genom våra handlingar skapar vi förtroende och säkerhet.

På Metzum bryr vi oss om våra kunder och partners, och alla förfrågningar hanteras professionellt, med vänlighet och med nödvändig hastighet. Vi kommunicerar på ett enkelt, öppet, okomplicerat och tydligt sätt.

Många av oss tillbringar mycket tid i kundernas lokaler och när vi besöker kunder ser vi till att respektera och följa deras riktlinjer och regler.

Konkurrenter

Som vi ser det är konkurrens en positiv sak. Det är den bästa drivkraften för ökad prestanda och innovation. Det är därför vi ser konkurrens som ett gyllene tillfälle att bli ännu bättre på det vi gör, och vi behandlar alltid våra konkurrenter med respekt.

Hälsa, säkerhet och miljö

I Metzum är säkerhet och hälsa viktigast, och av någon anledning bör inga kompromisser göras på bekostnad av säkerheten. Vi arbetar därför kontinuerligt för att förebygga skador och hantera hälsa-, säkerhet- och miljörisker.

Miljö- och samhällsengagemang

Metzum vill, liksom dess ägare, upprätthålla en miljöprofil där vi strävar efter att hitta hållbara lösningar. Vi bryr oss om vår planet och bidrar genom att aktivt arbeta för att minska de negativa miljökonsekvenser som vår verksamhet medför.

Alla kan inte göra allt, men vi kan alla göra lite. Alla våra kontor hämtar avfall och undviker användning av engångsartiklar. Genom ett begränsat antal parkeringsplatser och ekonomisk ersättning uppmuntras det att lämna bilen och använda miljövänliga transporter.

Vårt kontorsutrymme är utrustat med toppmoderna videokonferensrum som underlättar digitala möten och minskar onödiga resor. Den enskilda medarbetaren på Metzum ges stor frihet när det gäller att ordna arbetsdagen för att lättare kunna följa de hållbara riktlinjer som har ställts. Samtidigt som en engagerad och medveten attityd till samhället och miljön ger goda arbetsförhållanden, säkerställer det ett positivt rykte och därmed mer nöjda kunder.

Vårt åtagande utvidgas också till andra viktiga samhällsutmaningar, inklusive att bekämpa korruption, uppfylla rättigheter på arbetsplatsen och mänskliga rättigheter för ett bättre samhälle.

Integritet

Rätten till integritet och skydd av privatlivet är av stor betydelse - både för oss, våra partners och våra kunder. Vi respekterar integritet genom att alltid hantera all personlig information i enlighet med GDPR-lagstiftningen. Se sekretesspolicy för mer information.

Efterlevnad

Efterlevnad av dessa regler kommer att skapa och vidareutveckla goda relationer och därmed säkerställa att ge Metzum ett gott rykte.

Det är en chefs ansvar att tillämpliga lagar, regler, riktlinjer och ramar görs kända för de anställda.

Överträdelse av etiska bestämmelser anses vara ett brott mot anställningsavtalet, vilket kan innebära konsekvenser i form av en muntlig eller skriftlig varning och i allvarliga fall uppsägning.

  • Stjärntorget 2, 169 79 Solna
    Postadress: Råsta Strandväg 13C, 169 79 Solna
  • Tlf.: +46 70 449 54 56
  • Org. nr.: 918 908 080